Rezervă acum! 0755 813 558    contact@tastingromania.ro

Termene si conditii

1. Dreptul de autor al Local Taste srl  asupra informatiilor publicate pe site

2. CONTRACTUL CU TURISTUL

3. Produsele TANGIBILE oferite de Local Taste srl pe site-ul tastingromania.ro, politica de preturi 

4. Plata produselor  

5. Livrarea produselor

6. Garantia produselor

7. Informatii despre RETURUL produselor cumparate

8. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile catre alte site-uri, erori de functionare

9. Politica de confidentialitate

10. Dispozitii finaleSite-urile www.tastingromania.ro, împreună cu www.degustaromania.ro  numite în continuare Platforma, sunt proprietatea LOCAL TASTE SRL, nr Registrul Comerțului J40/8525/ 10.07.2015, CUI 34765199, cu sediul social pe strada D.I. Mendeleev, nr 6 etaj I, ap 3, sector I, București. Firma "LOCAL TASTE" este posesoare licenței de turism cu numărul 1993, din 16.07.2019, și a poliței de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere și / sau a sumelor achitate de către turist în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism:

polița seria I, nr 56441, încheiată cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA la 7.06.2023 și valabilă până la 6-06-2024. Adresa asiguratorului: Aleea Alexandru, nr 51, sector 1, cod postal 011822, Bucuresti. Telefon: +40 - 21 405 7420 si email: office@omniasig.roFolosirea acestor site-uri implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atenție a acestora. LOCAL TASTE SRL își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recenta versiune poate fi găsită accesand aceasta pagină, numită "Termene și condiții".

 LOCAL TASTE SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe Platformă și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor LOCAL TASTE SRL, fără acordul prealabil scris al acesteia. 


Dreptul de a crea o legatura web - link - catre www.tastingromania.ro și www.degustaromania.ro  este limitat, neexclusiv si revocabil, și este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru LOCAL TASTE SRL sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru. 

1. Drepturile de autor ale LOCAL TASTE SRL asupra informațiilor publicate pe site
Întregul conținut al Platformei - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date - este proprietatea LOCAL TASTE SRL și al partnerilor săi locali și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuala și industrială. Folosirea fără acordul LOCAL TASTE SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislatiei în vigoare. Se permite folosirea site-urilor www.tastingromania.ro și a www.degustaromania.ro  numai în limitele menționate în prezentul document.

2.Contractul cu Turistul ( este valabil pentru fiecare pachet de servicii turistice și in cazul fiecărui client)  

 

CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Seria 2020 nr. 101 din data de 17 IULIE  2019

         

           Părţile contractante

   Local Taste  srl, cu sediul în Bucureşti, str. D.I. Mendeleev, nr 6, apart 3 , sector I, CUI 34765199 și nr RC J40/8525/ 10.07.2015, agenție de turism organizatoare, cu activitate exclusiv on line, cu licența de turism nr 1993, și polița de insolvabilitate seria I, nr 56441, încheiată cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA la 7.06.2023 și valabilă până la 6-06-2024, având contul deschis la BCR, Sucursala Griviței,  sector 1, București,  IBAN RO 90 RNCB 0086 1464 7349 0001, reprezentată de Radu Florin Remus, cu funcţia de administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de o parte,

 

    Şi Turistul/Reprezentantul turistului

    Doamna/Domnul……..................……este valabil numele  trecut pe voucherul eliberat electronic.…..................…domiciliat/domiciliată in ………………………………………………telefon ………………………., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .....,  nr. ............., eliberat/eliberata de …………… la data de ……………………… au convenit la incheierea prezentului contract.

 

I.    Obiectul contractului

Il constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de calatorie.

 

II.  Preţul contractului si modalitati de plata

Preţul contractului este …….........valabil cel trecut în voucherul emis electronic odată cu comanda on line ......................... şi cuprinde costul serviciilor turistice efective și comisionul Agenţiei. Serviciile turistice vândute de Agenția Local Taste srl sunt experiențe preplătite, achitate integral la rezervare. Doar cu titlu de excepție și doar dacă este prevăzut explicit la rubrica Termeni și Condiții a acelui pachet, un produs turistic poate fi achitat și în rate.


III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul modificarii uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, agentia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 5 zile înainte de data inceperii calatoriei, cu exceptia cazurilor de la punctul IV.4 literele a si b, cand informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei . 

2. Agenţia poate modifica preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării - după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 

3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; 

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi -după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 

4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: 

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; 

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). 

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: 

a) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ale reprezentanţei locale a organizatorului, partenerului local şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; 

b) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. 

 

IV.Drepturile şi obligaţiile turistului

1.În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris pe email Agenţia cu cel puţin 15 zile înaintea datei de plecare la una din următoarele adrese: contact@tastingromania.ro sau tastingromania@gmail.com. În acest caz, Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

1.1.Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanță nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art.7 al.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei de ieşire înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face de regulă începând cu ora 14,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei de ieşire înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.

3.În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 1sau în timp util înainte de începerea călătoriei în cazul în care se aplica cauzele prevazute in capitolul IV pct 4 literele a si b, , hotărârea sa de a opta pentru: 

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau 

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 

În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra careia s-au operat modificari în condițiile cap III pct 1 se consideră că toate modificarile au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară -propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; 

c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului, în termen de max. 15 de zile lucrătoare. 

d) în cazul în care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu  tichete de vacanță și turistul nu acceptă condițiile pct. a) de la art 4.2  agenția nu va mai putea restitui nici o sumă în bani și nici în tichete acestuia, conform prevederilor OUG 8/2009.

4.3. În toate cazurile menţionate la pct. 4.2 turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; 

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap IV pct 4 lit b. 

c) a fost informat în scris pe email sau în rubrica “Termeni” de la fiecare experiență / eveniment sau pachet  turistic despre condițiile partenerului local și turistul le-a ignorant.

d) anularea s-a făcut din vina turistului. 

e) anularea s-a produs pentru că turistul nu a achitat în timp util întreaga sumă pentru sejur. La pachetele de Sărbători (Crăciun, Revelion, Paște) prin "timp util" se înțelege termenul de 45 de zile anterior datei de intrare.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia. 

Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, dacă ele nu sunt incluse în pachetul cumpărat la rubrica Ce include, precum și costurile altor servicii pe care le solicită la fața locului, altele decât cele prevăzute pentru fiecare pachet la rubrica Ce include, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

8. Turistul ia cunoștință că serviciile pe care le achiziționează la destinație, fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinatie, iar agenția de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

 

V.  Renunţări, penalizări, despăgubiri

1.În cazul în care turistul renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: 

1.1. În cazul serviciilor turistice EXTERNE penalizările sunt de:

   a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 

   b) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 

   c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 

   d) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “ Early Booking “, indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

1.2. În cazul serviciilor turistice INTERNE:

a) Din momentul achitării, pachetele turistice sunt valabil max 6 luni, mai puțin cele de Sărbători sau cele care au la rubrica Termene si Condiții alt termen de valabilitate ( 3 luni, spre exemplu). Dacă, indiferent din ce motive, turistul nu mai dorește să consume pachetul de servicii la data asumată inițial, el poate să anuleze rezervarea inițială printr-o comunicare pe email către Agenție cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data de intrare rezervată. Neanunțarea Agenției în acest interval duce la consumarea voucherelor.

b) După ce a anulat prima rezervare, turistul are la dispoziție întregul interval de 6 luni (sau acel interval specificat la Termene si Conditii pt fiecare pachet) pentru a face o nouă rezervare și a consuma serviciile comandate si achitate în prealabil. Rezervarea va fi confirmată către client doar în urma confirmării de disponibilitate din partea partenerilor locali implicați în furnizarea pachetului respectiv. Dacă în cele 6 luni clientul nu-și exercită dreptul la o nouă rezervare, atunci, la expirarea intervalului înscris pe tichete/ vouchere acestea se consideră anulate.

c) 100% din prețul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziționat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “Inscrieri timpurii” indiferent de data la care turistul solicită renunțarea.

d) În cazul pachetelor de servicii turistice de Crăciun, Revelion, Paște penalităţile sunt:

   -   50% din pretul pachetului de servicii daca renunțarea sau neachitarea integrală a pachetului se face cu mai mult de 45 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;

  - 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea sau neachitarea integrală a pachetului se face într-un interval de sau mai mic de 45 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului.

e) dacă plata a fost făcută cu tichete de vacanță, diferența dintre valoarea penalizării și costul total al pachetului se restituie sub forma altor pachete turistice, nicidecum sub formă de bani.

    2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris  pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se considera reziliat, iar agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului, cu reținerea integrală a sumelor plătite de către turist până la acea dată.

3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 

4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 

5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de  plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră. 

7. Turistul trebuie să depună în scris, inclusiv pe email, cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 

8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

 

VI.Reclamaţii

1.În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului și în interiorul sejurului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului local de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). 

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va trimite pe email Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de maxim 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin. 

3. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fără ca procedura de înregistrare și solutionare a reclamațiilor prevazută în capitolul VII să fi fost îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul Agenției să solicite despăgubiri în instanță, iar aceste despăgubiri nu pot fi mai mici decât sumele cheltuite de agenție pentru promovarea pachetului turistic ce face obiectul diferendului, la care se adaugă costul integral al acestuia, așa cum a fost el cumpărat de către client.

 

VII. Asigurări

     Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și / sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilitatii sau falimentului agenției de turism cu polița seria I, nr 56441, încheiată cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA la 7.06.2023 și valabilă până la 6-06-2024. Adresa asiguratorului: Aleea Alexandru, nr 51, sector 1, cod postal 011822, Bucuresti. Telefon: +40 - 21 405 7420 si email: office@omniasig.ro

Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data consumării pachetului de servicii turistice sau de la

data repatrierii.

3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VIII pct. 2.

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

6. Documentele justificative constau în: 

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. X pct. 2.

8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, turistul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno. 

 

VIII.Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul eliberat de Agenție și trimis pe email clientului, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz; 

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice. 

c)cataloagele/ofertele agentiei/site

 

IX.Dispoziţii finale

1.Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

2.Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 

3.Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 

4. Prin cumpărarea oricărui pachet de turism aflat la vânzare pe siteul www.tastingromania.ro, marcată prin finalizarea comenzii și plata ei, fie și parțială, turistul confirmă că a luat la cunoștință și este de acord în totalitate cu prevederile acestui contract.

 

 

Agentia,

                                                                                                                        Turist,

Local Taste srl                                                                                       

CUI 34765199                                                                                                                     

                                                                                                                 Numele…………………….

Reprezentant:

Radu Florin Remus                                  

 

 

3. Produsele TANGIBILE oferite de LOCAL TASTE pe site-urile www.tastingromania.ro și pe www.degustaromania.ro ,  politica de preturi

LOCAL TASTE își rezervă dreptul de a-și selecta clienții. Produsele și serviciile comercializate prin intermediul Platformei sunt noi, în ambalajul original al producătorului și în momentul livrării sunt însoțite de factură fiscală și de certificat de garanție, conform legislatiei în vigoare. Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv, As Regionalia își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curentă a unui furnizor.
Prețurile sunt actualizate zilnic, în funcție de cursul BNR. Prețurile prezentate includ TVA (24% sau 9 % în funcție de domeniul de activitate) și nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică în mod expres pe site. Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel stabilit de consultantul de vanzări al LOCAL TASTE SRL în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă, sau, în cazul comenzilor cu plata online direct cu cardul de credit acest preț va fi cel publicat pe site la momentul achiziției.

În ciuda eforturilor noastre, un mic număr de produse pot avea pe Platformă prețuri greșite, stabilite în mod eronat de către aplicația noastră informatică. În aceste condiții, întotdeauna se consideră preț final cel acceptat de către client în cadrul discuțiilor purtate cu consultanții de vanzari ai LOCAL TASTE SRL. Dacă prețul real al produsului este mai ridicat decat prețul afișat pe site, consultanții noștri de vanzări sunt îndreptățiți să vă satisfaca cererea de a va livra produsul la prețul publicat pe site, numai în măsura în care vom putea face acest lucru, după cum și dumneavoastra sunteți îndreptățit să refuzați comanda respectivă. În cazul în care prețul real este mai mic decat prețul publicat pe site, iar dumneavoastră ați achitat prețul în avans, diferența vă va fi returnată după cum se va conveni de comun acord, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data primirii produsului.

Local Taste srl nu oferă nici o garanție, în mod expres, nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Singura derogare o reprezintă obligația Local Taste srl de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.).

Conținutul Platformei (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit colaborarand și cu reprezentanții furnizorilor respectivi. Din acest motiv, Local Taste srl nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile și specificațiile produselor afișate în site-urile www.tastingromania.ro și www.degustaromania.ro , acestea fiind puse la dispozitia noastră de către reprezentanții fiecarei experiențe / produs. Local Taste și partenerii săi își rezervă dreptul să modifice specificațiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.

4. Plata produselor
Plata produselor comandate de pe site-urile www.tastingromania.ro si www.degustaromania.ro  se poate efectua la livrarea produselor de către curier (ramburs) sau în avans. Pentru experiențe /vizite din orice categorie din cele prezente pe Platformă, plata se va face exclusiv în avans. Imediat după comandă, primiți pe email tichetele cu toate activitățile incluse. Aveți 48 de ore să achitați contravaloarea lor, fie prin virament bancar, fie prin card on line. În caz de neplată, după 48 de ore tichetele se anulează. Doar pentru produsele tangibile din secțiunea Produse este posibilă și plata la ramburs. Plata în avans se poate realiza prin mandat postal, ordin de plata sau prin card bancar; dovada plății trebuie trimisă către Local Taste srl la adresa de e-mail contact@tastingromania.ro sau pe whatapp la nr 0755 813 558. În cazul plății în avans, livrarea va fi efectuată numai după intrarea banilor in contul Local Taste srl. Produsele și experiențele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea. 

Comenzile se pot achita si online, prin card bancar, prin intermediul serviciului PlatiOnline.ro. Pentru platile cu card bancar, tranzactia va aparea pe extrasul de cont al dumneavoastra, in calitate de client platitor, sub denumirea "tastingromania.ro".

5. Livrarea produselor
Livrarea produselor se face oriunde în țară (Romania), prin intermediul unor firme de curierat rapid. Livrarea voucherelor ce includ experiențe ( Vizite ) se face doar pe email, în format electronic.

TERMENUL de LIVRARE al produselor tangibile este cuprins între 4 și 10 zile lucrătoare. Pentru a vedea în cat timp ajunge un produs la dvs., verificați termenul de livrare în pagina produsului respectiv. Local Taste își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea clienților.


Livrarea se face prin FAN Courier, tarifele fiind valabile pentru orice localitate din Romania în care se afla un sediu FAN Courier.

În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menționață, el va fi contactat telefonic, printr-un SMS, de către firma de curierat.

Recepția produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare buna. Factura constituie contractul de vânzare/cumpărare conform legislației romane în vigoare. Clientul își exprimă acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul că a primit produsul care este conform cu comanda.

Local Taste srl își rezervă dreptul să întarzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de ea, ce includ: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii romanești.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de Local Taste față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzatoare este valoarea sumei încasate de Local Taste de la acel client.

6. Garantia produselor și a serviciilor
Local Taste srl oferă certificate de garanție pentru produsele comercializate, acestea fiind trimise odată cu factura fiscală și cu produsele comandate. Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea 449/2003 si O.G. 21/1992. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală și certificatul de garanție în original. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția. 
7. Informatii despre RETURUL produselor cumparate
Clientul poate denunța unilateral contractul cu Local Taste srl fără a invoca un motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la recepționarea Produsului tangibil (cf. ord. 130/2000 completată de legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanță, numai în scris și poate returna produsul tangibil în același termen de 14 zile.

Astfel, Produsele  - și când ne referim la produse ne referim doar la acele produse tangibile din sectiunea Vine Romania la tine, nu si la pachetele turistice - produsele deci cumpărate de pe www.tastingromania.ro și de pe www.degustaromania.ro  pot fi returnate conform legii, în 14 zile calendaristice de la primirea lor prin curier.

Înainte de returnarea produsului, este obligatoriu să anunțați telefonic ( 0755 813 558 ) sau pe email (contact@tastingromania.ro ) intenția de a returna un produs/mai multe produse.

Produsul va fi returnat doar dacă este în condiții perfecte, neuzat, zgâriat etc, cu accesoriile aferente. ATENTIE - produsele returnate trebuie reambalate. De ex.: cutiile de ...pantofi trebuie puse în alte cutii mai mari, astfel încat ambalajul înițial să fie în stare perfectă. În caz contrar, dacă produsele nu sunt ambalate corespunzator, ele pot fi reexpediate clientului.

De asemenea, NU se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri etc. Produsele trebuie returnate prin același curier și anume FAN Curier.  Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului.

Produsele pot fi returnate fără invocarea vreunui motiv.

Produsul returnat trebuie să fie însoțit de copia după factură, certificat de garantie, și formular de retur (varianta Word a formularului de retur se completeaza și se trimite fie pe email la contact@tastingromania.ro , fie printata și trimisa în colet).

Local Taste srl va înapoia contravaloarea produselor în cel mult 14 de zile lucrătoare de la data primirii returului.  

Returul produselor se supune acestei legi numai pentru produsele care sunt livrate clientilor prin curierat rapid. Comenzile care au fost ridicate de la sediul Local Taste srl  sau transportate de firma noastră direct la clienți prin intermediul personalului propriu nu sunt considerate comerț la distanță, ci vânzare prin magazine specializate, întrucât pot fi vizualizate, verificate și acceptate personal ca și corespunzatoare cu scopul și nevoile clientului.

8. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile catre alte site-uri, erori de functionare
Site-urile www.tastingromania.ro și www.degustaromania.ro  sunt gazduite de serverele unei terțe firme. Local Taste nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Platformă indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzand modificări ale site-urilor, setări, sau actualizari ale scripturilor programate. Local Taste srl nu va putea fi facută răspunzatoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-urilor sale. Local Taste srl nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legaturi de pe site-urile www.tastingromania.ro și www.degustaromania.ro  Pentru respectivele site-uri, răspunderea întegrală o poartă proprietarii lor.

9. Politica de confidentialitate
Local Taste srl garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de către Local Taste srl pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către www.tastingromania.ro și www.degustaromania.ro nu implică obligativate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisa în baza de date prin e-mail la adresa contact@tastingromania.ro

Local Taste srl se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autoritatilor în drept să verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, daca acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul Local Taste srl sunt transmise pe cale electronică, Local Taste srl nu poate fi făcută răspunzatoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Local Taste srl va lua toate măsurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune.

Informatiile furnizate către www.tastingromania.ro și www.degustaromania.ro  sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului Local Taste srl, etc), conform legilor in vigoare. Local Taste srl nu furnizează adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu încurajează spam-ul și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

Local Taste certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea nu are un caracter limitativ):

1. dreptul de a cere Local Taste srl sa vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastra personale, în mod gratuit;
2. dreptul de a cere Local Taste srl să rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
3. dreptul de a cere Local Taste srl să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastra personale;
4. dreptul de a cere Local Taste srl să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa contact@tastingromania.ro  Local Taste srl folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau a folosirii greșite a informațiilor care se afla sub controlul nostru.

Local Taste srl nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Local Taste srl nu poate fi facută raspunzatoare în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de www.tastingromania.ro si de www.degustaromania.ro   în scopul precizat in prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informatii personale a utilizatorilor Platformei, inclusiv orice incercare de acces neautorizat, va fi inregistrata intr-un fisier de acces. Fișierele de acces vor face posibila identificarea de catre Local Taste srl a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fara un motiv legitim, în vederea sesizarii organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza site-urile www.tastingromania.ro și www.degustaromania.ro  va fi considerată o tentativa de fraudare a Platformei, iar Local Taste srl va depune plangere penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această actțune.

10. Dispozitii finale

Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.tastingromania.ro  și pe www.degustaromania.ro  care nu este deja tratata de nici un articol din prezentul document, se va solutiona pe cale amiabila în termen de 30 de zile de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabiă, competența revine instantelor de judecată romane sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ din localitatea de resedință a Local Taste srl, municipiul București. Fiind de acord cu acești Termeni si Conditii de Utilizare a site-urilor www.tastingromania.ro și www.degustaromania.ro  clientul își asuma în totalitate maniera de folosire a Platformei descrisă anterior.

 

Proiectul degustaromania.ro / tastingromania.ro : "Experiențe și Produse românești premium" - aparține și este administrat de Local Taste SRL - "Communication and travel", CUI 34765199, str Mendeleev, nr. 6, ap.3 , sector 1, București. Local Taste SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul 5883.

© 2024 TastingRomania.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni și condiții & politica de returnare Creare site de prezentare